Zużyte baterie i akumulatory

Zużyte baterie i akumulatory


Z dniem podpisania umowy CCR Polska przejmuje obowiązki Wprowadzającego wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach.

CCR Polska zobowiązuje się:

1) zorganizować i sfinansować zbieranie, przetwarzanie, recykling i unieszkodliwianie odpadów oraz właściwe gospodarowanie odpadami,

2)  odebrać zużyte baterie lub akumulatory kwasowo-ołowiowe:

a. samochodowe,
b. przemysłowe,

od użytkownika końcowego, sprzedawcy detalicznego oraz sprzedawcy hurtowego
i przekazać je do przetwarzania i recyklingu,

3)     odebrać od użytkownika końcowego zużyte baterie lub akumulatory inne niż baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez niego zapotrzebowania na odbiór tych baterii i akumulatorów, w ilości nie większej niż ilość przekazana temu użytkownikowi końcowemu, i przekazać je do przetwarzania i recyklingu,

4)     zawrzeć umowę dotyczącą zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory,

5)     zawrzeć umowę z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,

6)     osiągnąć poziomy zbierania zużytych baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych w wysokości określonej w odrębnych przepisach,

7)     sporządzić i przedłożyć marszałkowi województwa:

                            a.      roczne sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów - w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy,

                            b.      roczne sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne - w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy,

                            c.      roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej - w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy,

                            d.      wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
z którymi wprowadzający ma zawartą umowę - w terminie do dnia 15 marca każdego roku.

8)    udzielać Wprowadzającemu pomocy - na mocy dodatkowych uzgodnień -
w wykonaniu innych obowiązków, co do których wykonania został zobowiązany wyłącznie Wprowadzający, na mocy ustawy o bateriach i akumulatorach lub innych przepisów prawa.
3)     wnosić opłatę produktową zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w przypadku, gdy nie wykona należycie obowiązku przejętego od Wprowadzającego,

4)     przejąć od Wprowadzającego obowiązek określony w art. 3 ust. 1 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców, w wielkości wskazanej przez Wprowadzającego.