ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

Z dniem podpisania umowy CCR RELECTRA przejmuje wskazane poniżej obowiązki Wprowadzającego, wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie.

CCR RELECTRA zobowiązuje się:

 1. zawrzeć umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania, wpisanymi do rejestru GIOŚ, o zdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranych odpadów,
 2. prowadzić publiczne kampanie edukacyjne,
 3. sporządzać i przedkładać GIOŚ okresowe sprawozdania o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w imieniu Wprowadzającego sprzęt,
 4. sporządzać i przedkładać GIOŚ okresowe sprawozdania w zakresie:
  • masy zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu,
  • osiągniętych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu,
  • wysokości należnej opłaty produktowej,
  • wykazu zakładów przetwarzania,
 5. prowadzić działania mające na celu osiąganie minimalnych rocznych poziomów zbierania odpadów oraz obliczać poziomy zbierania,
 6. prowadzić działania mające na celu osiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów,
 7. zorganizować system zbierania odpadów
 8. obliczać i wpłacać należną opłatę produktową w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu odpadów,
 9. zapewnić bezpłatny odbiór odpadów od Wprowadzającego lub wskazanego przez niego innego podmiotu przy zachowaniu minimum logistycznego 400 kg.

Grupy i rodzaje sprzętu objętego Umową zawarte są w załączniku nr 2 do Umowy. Przyporządkowanie sprzętu do poszczególnych kategorii następuje w oparciu o ustawę o zużytym sprzęcie.

 • udzielać Wprowadzającemu pomocy - na mocy dodatkowych uzgodnień - w wykonaniu innych obowiązków, co do których wykonania został zobowiązany wyłącznie Wprowadzający, na mocy ustawy o bateriach i akumulatorach lub innych przepisów prawa.
 • wnosić opłatę produktową zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w przypadku, gdy nie wykona należycie obowiązku przejętego od Wprowadzającego,
 • przejąć od Wprowadzającego obowiązek określony w art. 3 ust. 1 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców, w wielkości wskazanej przez Wprowadzającego.